مجله علمی-پژوهشی مکانیک هوافضا Aerospace Mechanics Journal- هیأت تحریریه
اعضا هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                             

  دکتر حسین آتشی

  استاد

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

 دکترمحمد ابراهیمی سیدآبادی

  استادیار

  پژوهشگاه هوافضا

 دکتر کارن ابری نیا

  ‌دانشیار

  دانشگاه تهران

 دکتر جواد اکبری    دانشیار

  دانشگاه صنعتی شریف

 دکتر فتح ا... امی 

  دانشیار

  دانشگاه تربیت مدرس

  دکترمحمد تقوی زنوز    دانشیار    دانشگاه علم و صنعت ایران
 دکترسید مصطفی حسینعلی پور    دانشیار    دانشگاه علم و صنعت ایران
  دکترحسین خدارحمی    دانشیار

  دانشگاه امام حسین(ع)

  دکتر محمد مهدی دوستدار

  دانشیار

  دانشگاه امام حسین(ع)

 دکتر محمدرضا سلطانی 

  استاد

  دانشگاه صنعتی شریف

 دکتر محمد حسن سعیدی 

  استاد

  دانشگاه صنعتی شریف

 دکتر ناصر سلطانی 

  استاد

  دانشگاه تهران

 دکتر مجتبی سمنانی رهبر    دانشیار

  دانشگاه امام حسین(ع)

 دکتر مسعود شریعت پناهی    دانشیار

  دانشگاه تهران

 دکتر محمد صدیقی    دانشیار    دانشگاه علم و صنعت ایران

 دکتر محمد طیبی رهنی 

  استاد

  دانشگاه صنعتی شریف

 دکتر علی غفاری

  استاد

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

 دکتر محمد حسین کارگر نوین 

  استاد

  دانشگاه صنعتی شریف

 دکتر غلامحسین لیاقت 

  استاد

  دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر سیدمحسن محسنی‌شکیب

  دانشیار

  دانشگاه امام حسین(ع)

 دکتر محمود موسوی مشهدی    استاد   دانشگاه تهران

  دکتر علیرضا نداف اسکویی

  دانشیار

  دانشگاه امام حسین(ع)

  دکتر خداداد واحدی

  دانشیار

  دانشگاه امام حسین(ع)

  دکتر عباس وفایی‌صفت

  استاد

  دانشگاه امام حسین(ع)

  دکتر محمد هاشمی نژاد    استاد    دانشگاه علم و صنعت ایران
  دکتر فرهنگ هنرور    دانشیار   دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
دکتر محمدرضا الهامی دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی مکانیک هوافضا Aerospace Mechanics Journal:
http://measej.ir/find.php?item=1.72.23.fa
برگشت به اصل مطلب